کارت خرید
کارت خرید
6,000,000ریال
سالانه
هاست لینوکس اروپا
پلن اول 5GB
12,600,000ریال
سالانه
هاست لینوکس اروپا
پلن دوم 10GB
22,600,000ریال
سالانه
هاست لینوکس اروپا
پلن سوم 30GB
16,000,000ریال
سالانه
هاست لینوکس اروپا
پلن چهارم 50GB