کارت خرید
کارت خرید
3,000,000ریال
سالانه
هاست لینوکس ایران
پلن اول 5GB
6,600,000ریال
سالانه
هاست لینوکس ایران
پلن دوم 10GB
11,600,000ریال
سالانه
هاست لینوکس ایران
پلن سوم 30GB
14,000,000ریال
سالانه
هاست لینوکس ایران
پلن چهارم 50GB